Kamis, 22 Maret 2018Daftar beasiswa

Daftar : Nama Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA, BBM dan Bidik Misi

   

                 Fakultas Hukum UMSB Tahun Akademik  2015/2016

     
               

No

Nama

NPM

Jenis Beasiswa

 

Ket

PPA

BBM

BIDIK MISI

Tahun

1

Ikhwan Hamidi

131000274201145

 

 

V

2013

 

2

Legi Septiadi Saputro

131000274201056

V

 

 

2014

 

3

Dwi Agustien Merdekawati

131000274201080

 

 

V

2013

 

4

Metrilia Susrita

131000274201100

 

 

V

2013

 

5

Nursam

131000274201108

 

V

V

2014

 

6

Afrimi Eka Yanti

131000274201124

V

 

 

2014

 

7

Viliana Susanti

131000274201146

 

 

V

2013

 

8

Lisma Dewinta

131000274201147

 

 

V

2013

 

9

Harmi Derisa Winda

131000274201148

 

 

V

2013

 

10

Iskandar

131000274201149

 

 

V

2015

 

11

Rhadiatul Hasanah

131000274201150

 

 

V

2015

 

12

Ayu Permata Sari

131000274201151

 

 

V

2015

 

13

Zernawati

131000274201152

 

 

V

2015

 

14

Suci Yulia Fitri

151000274201124

 

 

V

2015

 

15

Fanisa Khairani

151000274201125

 

 

V

2015

 

16

Nita Suswanti

151000274201126

 

 

V

2015

 

Info